0
02188400359
محتوای گسترش کیفیت

گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

گسترش عملکرد کیفیت یا Quality Function Deployment که به اختصار QFD نوشته و خوانده می شود یک تکنیکی است که از آن برای شناسایی خواسته ها و نیاز های مشتریان استفاده می شود که در نهایت با استفاده از آن به طراحی محصولات و خدمات پرداخته می شود . در این روش با استفاده از پرسشنامه ها ، بازخورد و غیره نیاز ها و خواسته های مشتری شناسایی می شوند و سپس با توجه به آن سیاست ها برگزیده می شود که برای رسیدن به اهداف ( جذب و نگه داشتن مشتری ) از آن استفاده می شود .
Translate »